Ochrana osobných údajov

Dodržiavame nariadenie európskej Únie o ochrane osobných údajov.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY SPOLOČNOSTI PRE POSKYTOVANIE SLUŽIEB

 

Targetovo s. r. o.

Článok 1: Úvodné ustanovenia

1.1 Spoločnosť Targetovo s. r. o.so sídlom Zimná 205/70, Spišská Nová Ves 052 01,

ICO: 51 059 207, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka č. 42148/V (ďalej len „spoločnosť“ alebo „Poskytovateľ“) vydáva tieto Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti pri poskytovaní služieb (ďalej len „VOP“ alebo „Podmienky“).

1.2 VOP upravujú právne vzťahy medzi spoločnosťou a tretími osobami ako jej klientmi, týkajúce sa poskytovania služieb spoločnosťou. VOP sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvného vzťahu medzi spoločnosťou a jej klientom resp. klientom jej oprávneného zmluvného partnera a sú zverejnené a dostupné v písomnej forme v prevádzkových priestoroch spoločnosti a v elektronickej forme na internetovej stránke www.popisky.sk, www.targetovo.sk.

1.3 VOP sú záväzné pre všetky zmluvné strany, t.j. účastníkov záväzkového vzťahu a vychádzajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike, ako napríklad Obchodný zákonník, Občiansky zákonník a medzinárodných zmlúv resp. dohôd a zvyklostí.

Článok 2: Definície pojmov

2.1 Objednávateľ znamená klient spoločnosti resp. klient jej oprávneného zmluvného partnera, ktorému sa na základe Zmluvy zaviazala spoločnosť poskytnúť Služby.

2.2 Cenová ponuka (ďalej aj ako “objednávka”) znamená písomnú objednávku Služieb spísanú Objednávateľom a akceptovanú spoločnosťou, ktorá má formu a obsahové náležitosti stanovené spoločnosťou.

2.3 Zmluva je zmluva o poskytnutí prác a služieb alebo akýkoľvek obdobný zmluvný vzťah medzi spoločnosťou a Objednávateľom, uzatvorený v písomnej forme, na základe ktorého spoločnosť poskytuje Objednávateľovi Služby; neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy, ak Zmluva neurčuje niečo iné, sú VOP a Cenová ponuka.

2.4 Zmluvné strany znamenajú spoločnosť a Objednávateľa spoločne. Zmluvná strana znamená ktorúkoľvek z nich.

2.5 Služby znamenajú najmä nasledovné služby a práce poskytované alebo vykonávané spoločnosťou pre Objednávateľa na základe jeho objednávky:

2.5.1 Služby Popisky.sk – zamerané na tvorbu reklamných textov, tvorbu produktových popiskov. Služby Popisky.sk sú poskytované:

 1. Bez viazanosti, t.j. jednorázovo
 2. S viazanosťou, t.j. pravidelne

2.5.2  Služby Targetovo – zamerané na online marketing, a to najmä na:

 1. funkčnosť webstránky, prostredníctvom poskytnutia:
  1. SEO služieb, ako aj analýzy kľúčových slov a stránky
  2. nastavenie google analytics, t.j. Zber dát, pomôcka pre vyhodnocovanie a následné prijímanie rozhodnutí pre následné ďalšie aktivity online.
 2. dobrú grafiku prostredníctvom poskytnutia:
  1. grafických služieb, t.j. výroby návrhov plagátov, vizitiek, korporátnej identity a iných grafických služieb
  2. animovaných html bannerov – ich vytvorenia.
 3. správu reklamných účtov v adwords, sklik, azetklik a iné.
 4. správu kampaní v rámci sociálnych sietí facebook, instagram, linkedin, twitter a iné.
 5. správu účtov v porovnávačoch cien, najmä heuréka, pricemánia, najnákup (činnosť týkajúca sa najmä úprav xml feedu podľa požadovaných potrieb)
 6. služby týkajúce sa editácie kont google my business
 7. správu sociálnych sietí
 8. fotografické služby vrátane 360 stupňových záberov tzv. virtuálnych prehliadok
 9. široké a dlhodobé stratégie

Služby Targetovo sú poskytované:

 1. Bez viazanosti, t.j jednorázovo
 2. S viazanosťou, t.j. pravidelne

Službami sa rozumie ponuka služieb konkrétnych balíčkov ako aj individuálne dojednanie rozsahu služieb v zmysle objednávky Objednávateľa potvrdenej spoločnosťou. Rozsah, druh a cena Služieb sú presne definované v Zmluve a/alebo Cenovej ponuke.

2.6 Google (AdWords) je reklamný systém, ktorý umožňuje, aby sa reklama (príp. internetová stránka) Objednávateľa zobrazovala vo vyhľadávaní na Google a na sieti jeho partnerských webov.

2.7 Seznam.cz (Sklik) je reklamný systém, ktorý umožňuje, aby sa reklama (príp. internetová stránka) Objednávateľa zobrazovala vo vyhľadávaní na Seznam.cz a na sieti jeho partnerských webov.

2.8 Azet Klik je reklamný systém, ktorý umožňuje, aby sa reklama objednávateľa zobrazovala v prostredí Azet a Ringier Axel Springer.

Článok 3: Predmet zmluvy

3.1 Predmetom zmluvy medzi spoločnosťou a Objednávateľom je Objednávateľom vybraná služba poskytovaná Poskytovateľom, definovaná množstvom, predpokladaným dátumom dodania a cenou v Cenovej ponuke.

Článok 4: Platobná disciplína

4.1 Objednávateľ berie na vedomie, že Poskytovateľ nezačne poskytovať služby skôr, ako bude uhradená cena objednaných služieb.

4.2 V prípade pravidelne poskytovaných služieb Objednávateľ berie na vedomie, že neuhradením mesačnej faktúry Poskytovateľ zastaví poskytovanie služieb.

4.3 V prípade, že Poskytovateľ vyhodnotí Objednávateľa ako platobne nedisciplinovaného (teda Objednávateľ neuhrádza faktúry v lehote splatnosti), okrem zastavenia poskytovania služieb bude Objednávateľ po úhrade faktúry preradený z prioritnej skupiny klientov do sekundárnej, čo môže mať vplyv napr. na dohodnutý predpokladaný termín plnenia.

 

Článok 5: Termíny plnenia

5.1 Termín plnenia je zmluvne dohodnutý zmluvnými stranami v Cenovej ponuke ako “Predpokladaný dátum odovzdania”. Predpokladaný dátum odovzdania sa môže meniť:

 1. Dohodou zmluvných strán
 2. Jednostranne zo strany Poskytovateľa – v prípade porušenia platobnej disciplíny a/alebo neposkytnutia súčinnosti zo strany Objednávateľa.

Článok 6: Odmena poskytovateľa – cena za služby

6.1 Cena za Služby je určená dohodou v súlade so zákonom c. 18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení. Presná výška ceny je uvedená v zmluve alebo cenovej ponuke. Pri opakujúcom sa plnení a pri hodinovej cene uvedenej v Zmluve bude prílohou faktúry prehlaď vykonaných prác v priebehu daného fakturačného obdobia.

6.2 Pokiaľ výslovne nie je uvedené inak, všetky ceny v zmluve, objednávke, prílohách sú uvádzané bez DPH.

6.3 V prípade pravidelne poskytovaných služieb, Poskytovateľ si vyhradzuje právo zmeniť cenu služieb, pričom sa však zaväzuje nezmeniť cenu vo vzťahu k Objednávateľovi na vyššiu, ako účtuje ostatným svojim zákazníkom za porovnateľné služby.

6.7 V prípade pravidelne poskytovaných služieb ak Objednávateľ oznámi Poskytovateľovi, aspoň 5 dní pred začiatkom nasledujúceho mesiaca, že chce služby pozastaviť, nebude mu Poskytovateľ za toto prechodné obdobie fakturovať paušálnu odmenu. To neplatí pre prípad, keď sa Objednávateľ zaviaže k odoberaniu služby, ktorá je podmienená viazanosťou a pravidelným odberom služieb.

Článok 7: Fakturácia a platobné podmienky

7.1 Objednávateľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že bol vopred oboznámený a je uzrozumený s tým, že odmena nezahŕňa výdavky na inzerciu v reklamných systémoch, ak nie je vopred zmluvou dojednané inak.

7.2 Prípadné omeškanie Objednávateľa s úhradou odmeny, paušálnej odmeny bude mať za následok vznik práva Poskytovateľa na vyúčtovanie úroku z omeškania Objednávateľovi vo výške 0,5 % denne z odmeny a/alebo paušálnej odmeny vyúčtovanej v príslušnej faktúre po lehote splatnosti.

7.3 Spôsob platby – úhrada ceny služby je možná na účet vedený v Slovenskej sporiteľni,

IBAN: SK2009000000005134460873 prevodným príkazom alebo vkladom na účet.

Po úhrade ceny Služby a jej priradení k objednávke spoločnosť zašle Objednávateľovi email o potvrdení zrealizovanej platby, začatí poskytnutia Služieb a informácii o zaslaní faktúry.

Článok 8: Osobitné práva a povinnosti Objednávateľa

8.1 Objednávateľ je povinný najmä:

 1. a) poskytnúť Poskytovateľovi plnú súčinnosť potrebnú na vykonanie Služieb a ich správy, a to bez zbytočného odkladu po ich vyžiadaní (najmä odovzdať všetky podklady)
 2. b) včas informovať Poskytovateľa o všetkých podstatných záležitostiach súvisiacich s predmetom plnenia, najmä problémoch a prekážkach, o nevyhnutnej zmene rozsahu predmetu plnenia, o hroziacej škode.

8.2 Objednávateľ je oprávnený k zmene rozsahu objednávky a/alebo zmluvy:

 1. Jednorazový odber – do potvrdenia objednávky resp. jej realizácie; na zmenu bude reflektovať zmena výšky odmeny Poskytovateľa
 2. Pravidelný odber – zmena musí byť hlásená min. 14 dní vopred pred mesiacom, kedy má dôjsť k realizácii objednaného balíčka; zmena medzi tarifami je možná maximálne 1x/rok; v prípade opätovnej zmeny tarify je každá takáto zmena sankcionovaná zmluvnou pokutou vo výške 100 EUR/zmenu objednávky a/alebo zmluvy;

8.3 Objednávateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých informáciách súvisiacich s vytvorením a realizáciou Služieb, ako aj o všetkých informáciách, ktoré Objednávateľovi boli poskytnuté alebo ktoré inak získal v súvislosti s predmetom plnenia podľa tejto zmluvy a o všetkých skutočnostiach týkajúcich sa Poskytovateľa, a to po dobu neurčitú bez obmedzenia. Objednávateľ sa zaväzuje, že bude informovať všetkých dotknutých zamestnancov, zástupcov a subdodávateľov o tom, že vyššie uvedené dôverné informácie a všetky práva duševného vlastníctva k poskytnutej službe patria Poskytovateľovi a podnikne všetky kroky, ktoré budú potrebné na to, aby bola táto mlčanlivosť dodržiavaná.

8.4 Objednávateľ prednostne využíva ako komunikačný kanál medzi ním a Poskytovateľom e-mail špecifikovaný v Cenovej ponuke, prostredníctvom ktorého je oprávnený zadávať svoje požiadavky týkajúce sa predmetu zmluvy (objednávka, zmena zmluvy, ukončenie zmluvy).

Článok 9: Osobitné práva a povinnosti poskytovateľa

9.1 Poskytovateľ je povinný najmä:

 1. a) vždy postupovať v záujme Objednávateľa tak, aby všetky jeho úkony a plnenia boli uskutočňované a zabezpečované bez zbytočného odkladu, s odbornou starostlivosťou a v dohodnutom termíne plnenia.
 2. b) poskytnúť Objednávateľovi na požiadanie informácie o stave a rozpracovanosti Služieb, ako aj o všetkých podstatných záležitostiach, ktoré súvisia s vytvorením a realizáciou služieb.

9.2 Poskytovateľ je oprávnený navrhnúť zmenu rozsahu predmetu objednávky a/alebo zmluvy. Takto navrhnutá zmena musí byť písomne odsúhlasená Objednávateľom a je bez poplatku.

9.3 Zmluvné strany sa dohodli, že hmotné výsledky plnení podľa tejto zmluvy budú archivované u Poskytovateľa.

9.4 Poskytovateľ sa zaväzuje zachovávať úplnú mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktoré sa o Objednávateľovi a jeho obchodných aktivitách a iných záujmoch pri plnení tejto zmluvy dozvedel.

Článok 10: Ukončenie platnosti zmluvy

10.1 Odstúpenie od zmluvy

10.1.1 Objednávateľ môže od zmluvy odstúpiť z dôvodu jej podstatného porušenia, a to v prípade:

 1. a) ak Poskytovateľ podstatným spôsobom poruší ustanovenia tejto zmluvy, za ktoré sa považujú v každom prípade najmä opakované chyby v poskytnutí Služieb,
 2. b) ak Poskytovateľ poskytuje Služby v rozpore s podmienkami dohodnutými v objednávke,
 3. c) Poskytovateľ si opakovane napriek písomnej výzve Objednávateľa neplní svoje záväzky vyplývajúce zo zmluvy, pričom dôkazné bremeno závažnosti a neplnenia záväzkov (doručovanie výziev) znáša Objednávateľ.

10.1.2 Poskytovateľ môže od tejto zmluvy odstúpiť z dôvodu podstatného porušenia zmluvy v prípade:

 1. a) ak Objednávateľ nie je schopný preukázateľne plniť záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy, pričom dôkazné bremeno závažnosti a neplnenia záväzkov (doručovanie výziev) znáša Poskytovateľ,
 2. b) ak Objednávateľ opakovane odmietne poskytnúť súčinnosť Poskytovateľovi podľa tejto zmluvy,
 3. c) ak Objednávateľ poruší povinnosť mlčanlivosti stanovenú v obchodných podmienkach,

10.1.3 V prípade preukázaného porušenia povinností ktorejkoľvek zmluvnej strany je druhá zmluvná strana oprávnená požadovať od zmluvnej strany, ktorá povinnosť porušila zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500,- EUR, za každé porušenie povinnosti zvlášť. Uplatnením práva na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok Poskytovateľa na náhradu škody.

10.1.4 V prípade opakovaného porušenia povinnosti mlčanlivosti a prezradenia know-how a iných dôverných informácií akejkoľvek tretej strane stanovenej v obchodných podmienkach Objednávateľom, môže Poskytovateľ z účtu Objednávateľa stiahnuť kampane a akúkoľvek inú ním vytvorenú prácu (Služby), ktorú/ktoré Poskytovateľ sám kreatívne vytvoril. V takomto prípade má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu 10.000,00 EUR. Uplatnením práva na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok Poskytovateľa na náhradu škody.

10.1.5 Ktorákoľvek zo zmluvných strán môže odstúpiť od tejto zmluvy v týchto prípadoch:

 1. a) ak druhá zmluvná strana vstúpi do likvidácie,
 2. b) ak na majetok druhej zmluvnej strany bol vyhlásený konkurz, povolená reštrukturalizácia alebo zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nemajetnosť.

10.1.6 Ak niektorá zo zmluvných strán má v úmysle od Zmluvy odstúpiť, je povinná písomne túto skutočnosť oznámiť druhej zmluvnej strane a poskytnúť jej 14-dňovú lehotu na odstránenie dôvodov, ktoré sú príčinou návrhu na odstúpenie od tejto zmluvy. Dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane je odstúpenie účinné.

10.2 Výpoveď zmluvy

10.2.1 V prípade pravidelne poskytovaných služieb môže Objednávateľ zmluvu vypovedať, ak došlo k zmene týchto Podmienok a Objednávateľ s nimi nesúhlasí. V takomto prípade zmluva sa bude spravovať až do ukončenia zmluvného vzťahu Podmienkami účinnými v čase jej uzatvorenia.

10.2.2 Ktorákoľvek zo zmluvných strán môže platnosť tejto zmluvy písomne vypovedať, a to aj bez uvedenia dôvodu, pričom platnosť zmluvy zanikne po uplynutí výpovednej lehoty, ktorá je zmluvnými stranami dohodnutá v trvaní jeden mesiac, pričom výpovedná lehota začne plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúcim po mesiaci, v ktorom bola druhej zmluvnej strane doručená písomná výpoveď. Výpoveď musí mať písomnú formu a musí byť doručená druhej strane, inak je neplatná.

10.2.3 Počas výpovednej doby Poskytovateľ naďalej poskytuje Služby, pričom za tieto poskytnuté služby má nárok na vyplatenie dohodnutej ceny služby.

Článok 11: Obmedzenie právnej zodpovednosti

11.1 Poskytovateľ nebude v žiadnom prípade niesť zodpovednosť za žiadne špeciálne, náhodné alebo následné škody akéhokoľvek druhu (vrátane, okrem iného, škody zo straty obchodných ziskov, prerušenia podnikania, straty obchodných informácií alebo akejkoľvek finančnej škody), ktoré vyplynú z poskytnutých Služieb, a to aj vtedy, keď bol Poskytovateľ upozornený na možnosť takejto škody.

11.2 Toto obmedzenie zodpovednosti bude platné bez ohľadu na to, či škody vzniknú používaním, zneužívaním, nemožnosťou používať alebo spoliehaním sa na Službu alebo obsah tretích strán sprístupnený prostredníctvom tejto Služby či v spojení s ním, alebo vzniknú prerušením, zastavením alebo ukončením poskytovania ktorejkoľvek Služby alebo obsahu tretích strán sprístupneného prostredníctvom tejto Služby či v spojení s ním (vrátane takých škôd, ktoré vzniknú tretím stranám).

11.3 Objednávateľ berie na vedomie, že poskytovanie služieb Poskytovateľom nenahrádza služby poskytované jeho obchodným oddelením ako ani nerieši finančné či iné problémy Objednávateľa.

Článok 12: Vyššia moc

12.1 Žiadna zo zmluvných strán nezodpovedá za neplnenie podmienok zmluvy v dôsledku príčin, ktoré nemôže mať v primeranej miere pod kontrolou [(napríklad požiar, výbuch, výpadok dodávky elektrickej energie, zemetrasenie, povodeň, silné búrky, štrajk, embargo, pracovné spory, kroky civilného alebo vojenského úradu, vojna, teroristický útok (vrátane kyberterorizmu), zásah vyššej moci, kroky alebo nedbanlivosť poskytovateľa internetových služieb, kroky alebo nedbanlivosť štátnych orgánov (vrátane prijatia zákonov, predpisov alebo iných opatrení, ktoré majú vplyv na poskytovanie Služieb)]. Tento článok sa však nevzťahuje na platobné záväzky objednávateľa na základe tejto zmluvy.

Článok 13: Licenčné dojednanie

13.1 Predmetom tejto zmluvy je udelenie súhlasu nadobúdateľovi (Objednávateľovi) na bezodplatné použitie dodanej služby – diela autora (ďalej len „licencia“) a úprava práv a povinností zmluvných strán. Dielom sa na účely tejto zmluvy rozumie výsledok činnosti Copywriter-a, autora odborných či umeleckých článkov (najmä avšak nie výlučne reklamné texty a propagačné materiály, PR články, články do novín, časopisov a na web, umelecké texty) ako aj výsledok činnosti Grafika, ilustrátora (najmä avšak nie výlučne Logo, web dizajn, grafika letáku či katalógu, ilustrácia) (ďalej len „dielo“).

13.2  Autor udeľuje nadobúdateľovi bezodplatnú licenciu na použitie diela, a teda na základe tejto licencie sa neprevádzajú autorské práva k dielu.

13.3 Autor udeľuje nadobúdateľovi súhlas na zverejnenie diela tak, aby bol dosiahnutý účel definovaný v Cenovej ponuke. Autor ďalej udeľuje nadobúdateľovi súhlas na použitie jeho diela spôsobmi použitia diela v zmysle § 19 ods. 4 autorského zákona, vrátane nasledovných spôsobov použitia diela:

 1. a) spracovanie diela,
 2. b) spojenie diela s iným dielom,
 3. c) zaradenie diela do databázy,
 4. d) vyhotovenie rozmnoženiny diela,
 5. e) verejné rozširovanie originálu diela alebo rozmnoženiny diela prevodom vlastníckeho práva, vypožičaním, nájmom,
 6. f) uvedenie diela na verejnosti verejným vystavením originálu diela alebo rozmnoženiny diela, verejným vykonaním diela, verejným prenosom diela.

13.4 Autor a nadobúdateľ sa dohodli, že autor udeľuje nadobúdateľovi licenciu v územne a vecne neobmedzenom rozsahu.

13.5 Autor udeľuje nadobúdateľovi nevýhradnú licenciu k dielu.

13.6 Nadobúdateľ nie je oprávnený udeliť tretej osobe súhlas na použitie diela v rozsahu udelenej licencie.

13.7 Nadobúdateľ môže licenciu zmluvou postúpiť na inú osobu. O tejto skutočnosti nadobúdateľ autora bezodkladne informuje.

13.8 Licencia udelená autorom podľa tejto zmluvy platí počas celej doby trvania majetkových práv k dielu v zmysle autorského zákona.

13.9 Zánikom nadobúdateľa prechádzajú práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy pre nadobúdateľa na právneho nástupcu nadobúdateľa. Ak nadobúdateľ zanikne bez právneho nástupcu, licencia udelená touto zmluvou zanikne.

13.10 Autor je oprávnený odovzdať dielo nadobúdateľovi za účelom jeho použitia v zmysle tejto zmluvy kedykoľvek v elektronickej forme podľa dohody.

13.11 Autor prehlasuje, že dielo je predmetom autorského práva v zmysle autorského zákona, keďže je jedinečným výsledkom tvorivej duševnej činnosti autora vnímateľným zmyslami.

13.12 Autor prehlasuje, že udelením licencie nezasahuje do autorských alebo iných práv tretích osôb.

13.13 Nadobúdateľ je oprávnený dielo nezverejniť, alebo je oprávnený dielo odstrániť.

Článok 14: Cookies

14.1 Webstránka Poskytovateľa používa Cookies, za účelom zbierania informácií. Webstránka Prevádzkovateľa môže nastaviť cookies pre webový prehliadač Objednávateľa alebo každého návštevníka stránky pri prístupe na internetovú stránku alebo pri využívaní Služieb. Tzv. cookie je malým kúskom informácie, ktorá je inštalovaná na počítači Objednávateľa alebo každého návštevníka a identifikuje ich prehliadač počas ich práce na príslušnej webovej stránke. Cookies môžu byť taktiež využívané pre uloženie identifikačných informácií a preferencií Objednávateľa alebo návštevníka. Webstránka Poskytovateľa môže nastaviť cookie pre konkrétneho Objednávateľa alebo návštevníka jedine pokiaľ to nastavenia jeho prehliadača umožňujú. Prehliadač umožňuje jedine prístup ku cookies tejto internetovej stránky, nie ku cookies z iných internetových stránok.

Článok 15: Alternatívne riešenie sporov a riešenie sporov online (ARS a RSO)

V rámci zmluvných vzťahov sa vychádza z toho, že účastníkmi sú podnikateľské subjekty, t.j. SZČO, právnické osoby. Avšak pre prípad, že Objednávateľom je fyzická osoba spotrebiteľ, Poskytovateľ poskytuje nasledovné informácie:

15.1 Objednávateľ – spotrebiteľ– má právo obrátiť sa na Poskytovateľa so žiadosťou o nápravu (e-mailomads@targetovo.sk ), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Poskytovateľ vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Poskytovateľ porušil jeho práva. Ak Poskytovateľ odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

15.2 Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

15.3 Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a Prevádzkovateľom, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 €. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 € s DPH.

Článok 16: Osobné údaje a ich ochrana

16.1 Ochrana osobných údajov Používateľa je poskytovaná

 1. a) do 24.05.2018: zákonom č. 122/2013 Z. z. O ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov; Predpisom č. 165/2013 Z.z. Vyhláška Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o skúške fyzickej osoby na výkon funkcie zodpovednej osoby; Predpis č. 164/2013 Z.z. Vyhláška Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky o rozsahu a dokumentácii bezpečnostných opatrení;
 2. b) od 25.05.2018: Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES; Nový zákon o ochrane osobných údajov 18/2018 Z.z

16.2 Objednávateľ súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov, ktoré na účely uzavretia zmluvy  Poskytovateľovi poskytol v Cenovej ponuke, ako:

 1. a) meno, priezvisko, titul, adresa trvalého pobytu, rodné číslo, číslo občianskeho preukazu alebo iného dokladu totožnosti fyzickej osoby, štátnu príslušnosť,
 2. b) obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo fyzickej osoby – podnikateľa alebo
 3. c) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby

telefónne číslo, prípadne ďalšie údaje oznámené Objednávateľom pre potreby Poskytovateľa k naplneniu účelu zmluvy (ďalej spoločne všetko len ako „osobné údaje“).

16.3 Objednávateľ súhlasí so spracovaním osobných údajov Poskytovateľom, a to pre účely realizácie práv a povinností zo zmluvy a pre účely zasielania informácií a obchodných oznámení Poskytovateľa Objednávateľovi.

165.4 Objednávateľ berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje pri internetovej objednávke uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať Poskytovateľa o zmene vo svojich osobných údajoch.

16.5 Spracovaním osobných údajov Objednávateľa môže Poskytovateľ poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa. Okrem osôb, ktoré budú zabezpečovať dodanie služieb nebudú osobné údaje Poskytovateľom bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa odovzdávané tretím osobám.

16.6 Osobné údaje budú spracovávané po dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

16.7 Používateľ potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov. Používateľ prehlasuje, že bol poučený o tom, že súhlas so spracovaním osobných údajov môže vo vzťahu k Poskytovateľovi odvolať písomným oznámením doručeným na adresu sídla Poskytovateľa.

16.8 Ak Objednávateľ požiada o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je Poskytovateľ povinný mu túto informáciu odovzdať.  Poskytovateľ má právo za poskytnutie informácie podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.

16.9 Objednávateľ súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s dodávanými službami  Poskytovateľovi na elektronickú adresu Objednávateľa a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení Poskytovateľa na elektronickú adresu Objednávateľa.

 

Článok 17: Spracúvanie údajov na marketingové účely

176.1 Poskytovateľ je oprávnený spracúvať titul, meno, priezvisko, adresu, na zasielanie marketingových ponúk v rámci priameho marketingu.

17.2 Poskytovateľ má tiež právo spracúvať telefónne číslo a adresu elektronickej pošty Objednávateľa, získané Poskytovateľom v súvislosti s poskytnutím Služieb a v súlade so zákonmi SR a inými právnymi predpismi EÚ, na kontaktovanie Objednávateľa za účelom priameho marketingu svojich, Poskytovateľom poskytovaných Služieb, formou zasielania elektronickej pošty.

Elektronickou poštou sa pritom rozumie akákoľvek textová, hlasová, zvuková či obrazová správa zaslaná prostredníctvom siete, ktorú možno uložiť v sieti alebo v koncovom zariadení príjemcu, kým si ju príjemca nevyzdvihne (napr. SMS, MMS, email).

17.3 Poskytovateľ je na základe príslušných právnych predpisov oprávnený bez súhlasu Objednávateľa spracúvať titul, meno, priezvisko a adresu Používateľa pre potreby poštového styku s Používateľom a evidencie týchto údajov.

Článok 18: Zmeny a platnosť licenčnej zmluvy a VOP

18.1 Poskytovateľ má právo meniť a dopĺňať licenčné dojednania a VOP.

18.2 Na zmluvný vzťah medzi Objednávateľom a Poskytovateľom založený Zmluvou sa počas celej doby jeho platnosti uplatňujú VOP v ich aktuálnom znení. Zánik Zmluvy sa nedotýka platnosti a účinnosti tých ustanovení VOP, ktoré s ohľadom na svoju povahu majú pretrvať až do úplného vyrovnania všetkých nárokov vyplývajúcich zo Zmluvy, najmä ustanovenia o zodpovednosti za škodu, náhrade škody a sankciách, ustanovenia o zhromažďovaní a používaní informácií o Objednávateľovi, a pod.

18.3 Ak sa niektoré ustanovenie Licenčnej zmluvy alebo VOP stane vo vymedzenom rozsahu neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné, ostatné ustanovenia týmto nedotknuté zostávajú v platnosti v plnom rozsahu. Poskytovateľ v takom prípade nahradí dané ustanovenie platným, účinným a vykonateľným ustanovením, ktoré sa bude čo najmenej odlišovať od princípov uvedených v Licenčnej zmluve alebo VOP pri zachovaní ekonomického a právneho účelu a zmyslu napadnutého ustanovenia.

18.4 VOP vydané Poskytovateľom strácajú platnosť a účinnosť vždy dňom nadobudnutia platnosti a účinnosti nových Všeobecných obchodných podmienok vydaných Poskytovateľom. Všetky Zmluvy, ako aj akékoľvek iné dohody, ktoré boli uzavreté pred účinnosťou nových VOP medzi Objednávateľom a Poskytovateľom, a ktoré sa spravovali pôvodnými VOP, sa odo dňa platnosti a účinnosti nových VOP riadia novými VOP a považujú sa za Zmluvy uzavreté medzi Objednávateľom a Poskytovateľom podľa nových VOP.

18.5 Ustanovenia tejto časti sa rovnako uplatňujú aj na zmeny a platnosť ceny Služby, ak nie je uvedené inak.

18.6 Poskytovateľ o zmenách bezodkladne informuje klientov formou zverejnenia zmien na internetovej stránke popisky.sk a targetovo.sk s uvedením dátumu, od ktorého tieto zmeny nadobúdajú účinnosť.

Článok 19: Záverečné ustanovenia

19.1 Podmienky nadobúdajú účinnosť najskôr po 5 dňoch odo dňa ich zverejnenia podľa bodu 10.2 týchto Podmienok. V prípade nesúhlasu so zmenou Podmienok je možné postupovať výpoveďou v zmysle bodu 10.2.1 týchto Podmienok.

19.2 Odchylné ustanovenia zmluvy majú prednosť pred týmito Podmienkami. Pôsobnosť týchto Podmienok alebo ich časti možno vylúčiť iba písomnou dohodou účastníkov Zmluvy.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 4.4.2018.